Ακαδημία Δεξιοτήτων – Skills Academy

Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ATHINA έχει σχεδιάσει και υλοποιεί  την Δράση

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – SKILLS ACADEMY

για Αγρότες, Ξεναγούς και Εκπαιδευτές Ενηλίκων Αγγλικής Γλώσσας

Στόχος της Δράσης:

  • H ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την διαρκή αναβάθμιση των Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε Αγρότες με επιχειρηματικές ικανότητες, σε Ξεναγούς – Συνοδούς Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και Ξεναγούς Διαδραστικής Εμπειρίας καθώς και σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων Αγγλικής Γλώσσας, προκειμένου να είναι εφικτή η ανταπόκριση στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της εργασιακής τους ζωής.
  • Η καθοδήγηση και προετοιμασία των επαγγελματιών για την Πιστοποίηση Δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί με την Δια Βίου Εκπαίδευση, την εμπειρία από την ενασχόληση με Εξαρτημένη ή Εθελοντική εργασία και Ακτιβισμό ή μέσω άλλων εκπαιδευτικών και εργασιακών δρόμων.

Περιγραφή της Δράσης:

  • Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων για ατομική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης, ώθησαν τους υπευθύνους του Δικτύου ΑTHINA, να σχεδιάσουν την Δράση «Ακαδημία Δεξιοτήτων», και να εφαρμόσουν την κατάλληλη μεθοδολογία και πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των ενηλίκων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Innovate = κάνε κάτι καινούργιο

Η καινοτομία είναι η συνειδητή αναζήτηση νέων ιδεών ή η αναζήτηση νέων χρήσεων για τις παλιές ιδέες με στόχο να προστεθεί σε αυτές κοινωνική ή οικονομική αξία. Ανάμεσα στις ανωτέρω δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται η συνεργατικότητα, η ομαδική δουλειά, η καθοδήγηση «mentoring», η δικτύωση και η ανταλλαγή της γνώσης, η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η δι-επιστημονικότητα και η διαχείριση της ομάδας.

Οι καινοτόμες δεξιότητες προσφέρουν την δυνατότητα της προσαρμογής στη σύγχρονη πραγματικότητα του περιβάλλοντος εργασιάς λαμβάνοντας υπόψιν:

  • την νέα τεχνολογία
  • τις νέες συνθήκες εργασίας
  • την παγκόσμια οικονομία και την μικροοικονομία της περιοχής

Σε ένα κόσμο που συνεχώς κινείται προς τα εμπρός, οι δεξιότητες που αποκτά κάποιος τον κάνουν ικανό να ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις των αλλαγών που συντελούνται με αλματώδη ταχύτητα. Μέσα σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μπορεί κάποιος να αναπτύξει νέες και βελτιωμένες στρατηγικές, ικανότητες, προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες. Ενδεικτικά σε αυτές συγκαταλέγονται η ανάπτυξη δεξιοτήτων για εκτίμηση κίνδυνου και αξιολόγηση ρίσκου (Risk Assessment) η διαχείριση της ομάδας (Team Management) και η επικοινωνία (Communication) καθώς και η δεξιότητα της εκτέλεσης- υλοποίησης (Implementation Skills).

Τέλος, όπως τονίζει ο ειδικός στο Management Peter Ducker στο, η καινοτομία είναι περισσότερο δουλειά παρά ευφυΐα.[1] Χρειάζεται γνώση και αφοσίωση.

[1] Harvard Business Review, https://hbr.org/2002/08/the-discipline-of-innovation